انواع آبکش آلومینیوم

ساخت به روش خمکاری سنتی بوده و ضخامت حدود ۲/۵ میل می باشد.
مورد مصرف در رستوران ها و هیئت های مذهبی
این محصول برای آبکش کردن حدودا ۳ کیلوگرم برنج مناسب می باشد.